Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Lista galerii

liczba galerii: 161
 • PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

 • UWAGA REMONT!!!

    

  zarzadzenie_dyr_2-2017_bezpieczenstwo_podczas_remontu.odt

  regulamin_zachowania_uczniow.odt

  informacja_dla_rodzicow.odt

   

   

  Zarządzenie nr 2 / 2017

  Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach

  z dnia 24 lutego 2017 roku

   

  w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w Zespole Szkół i Przedszkola
   w Czerniewicach na czas prac remontowo-budowlanych

   


  Na podstawie:   art. 39 ust. 1  Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 poz. 69 z 2003r. z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

   

  § 1.

  Informuję, że od dnia 27 lutego 2017r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Czerniewicach prowadzone będą prace remontowo-budowlane obejmujące termomodernizację budynku.

  § 2

  1. W trakcie prowadzonych prac szkoła będzie stanowić czynny obiekt, w którym odbywać się będą zajęcia szkolne. Zobowiązuję pracowników, uczniów, rodziców i interesantów do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad BHP na terenie szkoły i wokół niej.

  2. Na czas robót zabrania się osobom nieupoważnionym (pracownikom, uczniom, rodzicom i innym osobom postronnym):

  • wstępu na teren objęty pracami remontowymi,
  • wjazdu samochodami na teren szkoły.

  3. Na czas prac remontowych wprowadza się kategoryczny zakaz przebywania uczniów na plac zabaw, boisku „Orlik” i pozostałym terenie wokół szkoły bez opieki nauczyciela.

  4. Wprowadza się „Regulamin zachowania uczniów na czas remontu”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  W trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy w związku z prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi budynku szkoły zobowiązuję:

  • wszystkich nauczycieli do:

  1. Przeprowadzenia pogadanek na temat BHP w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas trwającego remontu i uczulenia uczniów o grożących niebezpieczeństwach w czasie prowadzonych prac oraz odnotowanie tego w dziennikach zajęć.

  2. Poinformowania rodziców o ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z prowadzonymi pracami remontowymi.

  3. Zachowania szczególnej ostrożności podczas wychodzenia z uczniami poza budynek szkoły (tj. min. na plac zabaw, boisko „orlik”)  i przemieszczania się tylko wyznaczonymi drogami.

  • Sprzątaczki dozorujące wejście do szkoły o zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów wychodzących ze szkoły.
  • Konserwatorów budynku do monitorowania warunków bezpieczeństwa terenu wokół szkoły.                                 

        § 4

  Zobowiązuję wszystkich nauczycieli  oraz pracowników niepedagogicznych szkoły do zachowania szczególnej ostrożności i uwagi oraz natychmiastowego reagowania na wszelkie oznaki zagrożenia zdrowia lub życia i informowania o nich dyrektora szkoły.

  § 5

  O bieżących zmianach pracy szkoły związanych z przebiegiem prac remontowo-budowlanych Dyrektor będzie informował w formie zarządzenia.

   

                                                          § 6

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora   

  Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach

                                                                                                                

  Regulamin zachowania uczniów na czas remontu

   

   

   

  Regulamin zachowania uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach obowiązujący od dnia 27 lutego 2017 roku do dnia zakończenia zajęć w roku szkolnym 2016/17.

   

   

  1.    Uczniowie dojeżdżający autobusem oraz uczniowie miejscowi do momentu rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu przebywają  na świetlicy szkolnej lub placu zabaw pod opieką nauczyciela dyżurującego.

   

  2.    Podczas przerw uczniów obowiązuje zakaz opuszczania szkoły bez opieki nauczyciela dyżurującego.

   

  3.    W czasie długiej przerwy, o ile pozwoli na to nauczyciel, uczniowie mogą przebywać na placu zabaw, na który przechodzą pod opieką nauczyciela dyżurującego.

   

  4.    Obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego poruszania się po terenie wokół szkoły.

   

  5.    Po zakończeniu zajęć uczniowie udają się na odwozy pod opieką nauczyciela dyżurującego.

   

  6.    Obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego udawania się na odwozy szkolne.

   

  7.    Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie objętym remontem.

   

   

   

  Uczniowie muszą bezwzględnie przestrzegać regulaminów, zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  W przypadku ich złamania, w stosunku do ucznia mogą zostać wyciągnięte konsekwencje zawarte w punktowym systemie oceniania zachowania.

   

   

  Drodzy Rodzice!

  Dyrektor ZSiP w Czerniewicach w trosce o bezpieczeństwo dzieci i Państwa, w związku z remontem elewacji budynku szkoły prosi o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po terenie placu szkolnego.

  Jednocześnie informuje, że do czasu zakończenia prac remontowych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obszarze objętym remontem oraz zakaz wjazdu pojazdów na teren szkoły.

   

   

    

 • Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Czerniewice z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerniewice

 • Manekin Challange Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czerniewicach

 • UBEZPIECZENIE NNW DZIECI ROLNIKÓW

  Ubezpieczeniem od

  NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

  objęte są dzieci od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

   

  Likwidacja szkód z NNW dla dzieci rolników:

  • Uproszczony proces likwidacji w Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia
  • Możliwość zgłoszenia elektronicznego – szkody@ergohestia.pl
  • Zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555
  • Centrum alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90; 22 232 29 90

   

  Polisa ubezpieczeniowa* nr: 436000109472

  * numerem polisy należy posługiwać się w przypadku pytań, wątpliwości, korespondencji, zgłoszeń.

   

  Swiadczenia-NW-zestawienie.pdf

  sekretariat001.pdf

   

 • PLAN PRZEWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCY OD 2.11.2016 R.

 • 08.09.2016

  Moduł AKTUALNOŚCI został zmodyfikowany

 • PLAN PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW ZSIP W CZERNIEWICACH

 • SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

  16.09.2015

   

   

   

   

   

  Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej

  (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw).

  (Dz.U.poz.811)

   

  1.

              Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerniewicach i Gimnazjum  w Czerniewicach. mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na podstawie stosownej ustawy.

  2.

  Podręczniki dla ucznia otrzymuje wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

  3.

  Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, a wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

  Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później niż 14 dni od rozpoczęcia danego roku szkolnego.

  4.

  Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej.

  5.

              Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki.

  6.

  Uczniowie zobowiązani są do obłożenia  i podpisania podręczników i materiałów edukacyjnych.

  7.

  Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

  8.

  Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie oddaje tych materiałów w szkole macierzystej, ale konturuje naukę w nowej placówce, a wypożyczone podręczniki staję się własnością organu prowadzącego nowa szkołę.

  9.

  Za zagubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.

  10.

              Rodzice/ prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

  11.

  Uczeń lub rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy.

  12.

  Dyrektor szkoły zapewnia konieczność, co najmniej trzyletni okres użytkowania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

  13.

  Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych

  14.

  Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku. W przypadku podręcznika, materiału edukacyjnego wypożyczonego uczniom zwrot do biblioteki następuje po zrealizowaniu materiału każdej części.

  15.

  Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuj wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej

  16.

  Zobowiązuje się nauczyciel wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

  17.

  W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników / materiałów edukacyjnych  rodzic zgodnie z  decyzją organu prowadzącego szkoły jest zobowiązany do zwrotu kosztów.

   

   

   

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach ul.Mazowiecka 88
  97-216 Czerniewice ul. Mazowiecka 88
 • (+44)7104062

Galeria zdjęć